תקנון

מדיניות החזרות מוצרים:

אתר המכירות SB Sport כפוף לחוק הגנת הצרכן ופועל על פיו.

על פי הנחיית החוק להגנת הצרכן, לקוח אשר רכש מוצר באתרנו רשאי להחזירו ולקבל זיכוי עבורו בתנאים הבאים:

על הלקוח להחזיר המוצר תוך 14 ימים מיום קבלתו.

המוצר יתקבל בחזרה במידה ולא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית בלבד.

חובה לצרף את חשבונית העסקה המקורית .

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים,מוצרים הבאים במגע ישיר עם הגוף כגון חגורות בטן, מכנסי חיטוב וכו', מוצרים לשימוש היגייני כגון מכונות גילוח, הסרת שיער וכו' אשר נפתחו מאריזתם המקורית ו/או נעשה בהם שימוש.

הזיכוי יעשה בהתאם לצורת התשלום ובניכוי 5% מגובה העסקה.

בנוסף הוצאות משלוח, אריזה או כל הוצאה אשר הוצאה ע"י בית העסק לא יוחזרו.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, החזרת המוצר תעשה על חשבון הקונה.

ביטול עסקה:
הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס "צור קשר" או שיחה עם נציג שירות .

מובא מטה ציטוט מסעיף החוק המתייחס לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק:

"(ב)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) -

(1)  יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(2)  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו,

(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג (ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו

(ג)  אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד)  בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

14ו.  החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין (תיקון: תשס"ה)

(א)  בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש -

(1)  הוא יחזיר אותם לעוסק;

(2)  הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

(ב)  השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה לענין החזרת התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן נסיבות שבהן -

(1)  הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;

(2)  יהיה רשאי העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.

(ג)  תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

 

ניתן לצפות בחוק להגנת הצרכן המלא באתר "משרד התעשיה המסחר והתעסוקה".

http://www.tamas.gov.il/ 

 

משלוחים:

  • זמני המשלוח:
    דואר רגיל 14-22 ימי עסקים 
    משלוח אקספרס 7-12 ימי עסקים
    ניתן לבחור את המשלוח הרצוי בסיום ההזמנה. 
  • מוצר אשר נשלח ללקוח ולא נדרש על ידו והוחזר, יישלח שוב ויחוייב בדמי משלוח נוספים.
  • מחיר המשלוח המצויין הינו ליחידה אחת.

 

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. אנו עושים את מירב האמצעים שהתמונות יתאמו באופן מיטבי את המוצרים המפורסמים.
במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במפרט המלא במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.